Mueller xem trước các thay đổi tìm kiếm hình ảnh của Google, tìm kiếm bảng điều khiển tìm kiếm cũ tại buổi gặp gỡ NYC